5 câu hỏi luyện nghe TOEIC Part 2 luôn xuất hiện

5 câu hỏi luyện nghe toeic part 2
Khi luyện nghe TOEIC Part 2 với đề thi dạng mới, sẽ bao gồm 25 câu hỏi, từ câu 7 đến câu 31. Với mỗi câu bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc là một phát biểu (statement) và ba lựa chọn A, B, C. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra lựa chọn chính xác hoặc phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi hoặc câu phát biểu. Để luyện nghe TOEIC Part 2 hiệu quả tối ưu bạn cần biết 25 câu hỏi này thuộc vào những dạng nào.
Bài này Việt Tiến  English sẽ trả lời câu hỏi 25 câu hỏi Part 2 thuộc vào những dạng nào? Từ đó bạn có thể hoàn tự tin để luyện nghe phần này đạt hiệu quả tối ưu.

Câu hỏi thông tin khi luyện nghe TOEIC Part 2

Câu hỏi thông tin chiếm gần một  nửa số câu hỏi trong phần luyện nghe Toeic Part 2. Yêu cầu của dạng này là bạn phải đưa ra được đáp án chứa những thông tin cụ thể.

Câu hỏi với từ hỏi who/whose/ whom, là những từ được dùng để hỏi thông tin về người.Ví dụ: Who has the attendance sheet?  Câu hỏi who được dùng để hỏi về người có phiếu danh sách tham dự viên.

Câu hỏi với từ hỏi where: được dùng để hỏi về những vị trí, phòng ban, các tòa nhà, đường phố, các quốc gia….Ví dụ: Where are we meeting with the clients this afternoon? Từ hỏi where được dùng để hỏi vị trí phòng ban mà cuộc hợp với khách hàng sẽ diễn ra vào chiều nay.

Câu hỏi với từ hỏi what / which: Từ hỏi what được dùng như một đại từ để hỏi về những đồ vật, tên riêng, những hành động hay  các ý kiến: Ví dụ: What color should we paint the waiting room?  Từ hỏi what được dùng để hỏi ý kiến về màu sắc mà chúng ta nên sơn ở phòng khách. Từ hỏi which được dùng để hỏi về những lựa chọn có sẵn ví dụ: Which photograph did you want me to edit for the magazine? Which được dùng để hỏi bức ảnh nào bạn muốn tôi chỉnh sửa cho tạp chí?

Câu hỏi thông tin với từ hỏi how. Từ hỏi how được dùng để hỏi về cách thức, phương pháp hay tình trạng của một ai đó hoặc vật gì đó.Ví dụ: How did the product demonstration go? ? Từ hỏi How được dùng để hỏi về tình trạng- kết quả  của buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm

  • How much được dùng để hỏi về chi phí hoặc lượng: How much juice should I buy for the staff meeting? How much được dùng để hỏi về lượng nước ép cần mua cho cuộc họp nhân viên.
  •  How many được dùng để hỏi về số lượng.
  •  How+ tính từ/ trang từ được dùng để hỏi về tuổi, giai đoạn, tần suất, kích thước, khoảng cách…. How often should I change this filter? How + trạng từ được dùng để hỏi tuần suất bao lâu tôi nên thay bộ lọc này?

Đặc điểm nhận dạng câu hỏi thông tin là chúng bắt đầu bằng những từ hỏi Wh- :who, whose, whom, where, what, which, how và lựa chọn chứa những thông tin cụ thể thường là đáp án của câu hỏi này.

Câu hỏi Yes/ No trong luyện nghe TOEIC Part 2

Câu hỏi Yes/ No  bắt đầu với trợ động từ, động từ khiếm khuyết.

Câu hỏi Yes/ no với Do/ does/ did. Câu hỏi bắt đầu với trợ động từ do được theo sau bởi chủ ngữ I, you, we, they và ám chỉ thời gian trong hiện tại. Câu hỏi với trợ động từ does theo sau là ngôi ba số ít và ám chỉ thời gian trong hiện tại. Câu hỏi với trợ động từ did được theo sau bởi  chủ ngữ I, you, we, they cũng như  bởi chủ ngữ ngôi ba số ít.

Câu hỏi Yes/ no với trợ động từ Have. Have được dùng trong thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động đã diễn ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại. Have you ever been to the new factory? Have được dùng để hỏi kinh nghiệm bạn  đã từng hay chưa đến nhà máy mới.

Câu hỏi yes/ no với động từ khiếm khuyết Can, could, will, would, should. Can/ could được dùng để hỏi về khả năng ví dụ:  Could you help me interview some job candidates? Động từ khiếm khuyết Could đươc dùng để hỏi khả năng bạn có thể giúp tôi phỏng vấn  một số ứng viên hay không. Will/ would được dùng để hỏi về tương lai: Will you be taking some time off? Động từ khiếm khuyết will được dùng để hỏi về tương lai, có phải bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi phải không? Should được dùng để ý kiến hay để làm đưa ra đề xuất. Ví  dụ: Should we consider moving offices?. Động từ khiếm khuyết should được dùng để hỏi ý kiến chúng ta có nên xem xét việc di chuyển văn phòng.

Câu hỏi Yes/ No với hình thức của động từ to be.

Với hình thức của động từ tobe, khi luyện nghe TOEIC PART 2,bạn sẽ thấy loại câu hỏi này xuất hiện dưới với những hình thức của động từ tobe như is, are, was, were được đạt đầu câu hỏi. Ví dụ: Are you going to meet your client this afternoon?

Đặc điểm nhận dạng câu hỏi Yes/ no là chúng được bắt đầu với các trợ động từ như: do, does, did, have và động từ khiếm khuyết như: can, could, will, would, should hoặc hình thức của động từ to be như is, am, are, was, were, isn’t, aren’t, wasn’t. Lựa chọn có chứa Yes/ No thường là đáp án của loại câu hỏi này.

Câu hỏi phức trong luyện nghe TOEIC PART 2

Câu hỏi phực thực ra là câu hỏi thông tin bắt đầu với một trợ động từ, động từ khiếm khuyết hay một hình thức cùa động từ to be kết hợp với những từ như if/ whether  hay that . ví dụ  Do you know who sent this message? Trợ động từ Do được đặt ở đầu câu kết hợp với từ who để tạo nên một câu hỏi phức: Bạn có biết ai là người đã gửi tin nhắn này không? Hoặc Can you tell me where I can get a parking permit? Bạn có thể cho tôi biết nơi nào tôi có thể có giấy phép  đỗ xe hay không?

Đặc điểm nhận dạng câu hỏi phức là chúng bắt đầu bằng trợ động từ, động từ khiếm khuyết hay hình thức của động từ to be như câu hỏi Yes/ No. Tuy nhiên điểm khác biệt với câu hỏi Yes/ No là chúng chứa thêm một từ hỏi khác như if, whether, that, who…

Phát biểu trong nghe TOEIC PART 2

Phát biểu: là phần khó nhất khi luyện nghe TOEIC PART 2, bởi vì chúng không phải là câu hỏi, nhưng là những phát biểu với nhiều loại khác nhau, được dùng để cung cấp thông tin, diễn đạt tình cảm, ý kiến lời cảnh báo, hỏi thông tin hoặc kiểm tra thông tin. Ví dụ: The article has many gramatical edited it. Bài báo có quá nhiều lỗi về ngữ pháp là một phát biểu để cung cấp thông tin hoặc như một lời cảnh báo cho người nghe.

Đặc điểm nhận dạng câu phát biểu là chúng không chứa nhưng từ hỏi bắt đầu câu hỏi thông tin như: who, whose, whom, where, what, which, how; hay những từ hỏi bắt đầu câu hỏi Yes/ No. Đáp án đúng là lựa chọn phù hợp nhất với câu phát biểu.

Những dạng câu hỏi khác

Nhưng câu hỏi thay thế: là loại câu hỏi luôn đòi hỏi người nghe chọn duy nhất một trong 2 hoặc ba khả năng. Và đặc trưng của câu hỏi này là chúng luôn có liên từ or trong câu. Ví dụ: Would you prefer to meet tonight or tomorrow? Bạn muốn gặp gỡ vào tối nay hay ngày mai? Hoặc Can you make the appointment, or do you want me to? Bạn có thể đặt cuộc hẹn chứ, hay bạn muốn tôi làm điều đó?

Câu hỏi đuôi: là dạng câu hỏi gồm một phát biểu khẳng đình với một đuôi phủ định ví dụ: It’s supposed to rain tomorrow, isn’t it? Phát biểu khẳng định là It’s supposed to rain tomorrow: Dự báo là trời mưa vào ngày mai, kết hợp với đuôi phủ định isn’t it để tạo nên một câu hỏi đuôi trong phần nghe TOEIC Part 2. Hoặc một phát biểu phủ định đi kèm với một đuôi khẳng định. Ví dụ: You’re not going to the party, are you? Phát biểu phủ định you are not going to the party: Bạn không tham dự buổi tiệc kết hợp với đuôi khẳng định “are you”.

Nhưng yêu cầu, lời mời và lời đề nghị. Ví dụ như Would you like to go to see a ball game today? Là một lời mời lịch sự được đưa ra: Bạn có một đi xem một trận đấu bóng hôm nay không? Hay một lời đề nghị: Would you like me to give you a ride? Bạn có muốn tôi chở bạn?

Đặc điểm nhận dạng câu hỏi thay thế là câu hỏi chứa từ or, điểm nhận dạng của câu hỏi đuôi là chưa đuôi khẳng định hoặc phủ định của động từ tobe. Ngoài ra khi luyện nghe TOEIC Part 2, bạn sẽ thấy xuất hiện những lời yêu cầu, đề nghị hoặc lời mời.

Kết luận: Có 5 loại câu hỏi chính yếu mà sẽ luôn bắt gặp trong khi luyện nghe TOEIC Part 2 cũng như tham dự kỳ thi nghe. Bạn cần nắm thật rõ ràng và cụ thể những điểm nhận dạng của  từng loại câu hỏi để nghe một cách chủ động và có chiến lược chọn đáp án phù hợp. Bạn hãy tập cho mình thói quen nhận diện loại câu hỏi bằng cách áp dụng nguyên tắc: không bao giờ bỏ sót từ hỏi trong Part 2 Toeic. Bên cạnh đó, bạn cần để ý hơn đến những từ hỏi trong bài viết Việt tiến English đã trình bày, dần dà bạn sẽ nắm được loại câu hỏi và nội dung chính của câu hỏi cách dễ dàng mà không phải nghe tất cả từng câu chữ.

Xem thêm: 7 cách luyện nghe Toeic cho người mới bắt đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.