ẢNH

LỚP GIAO TIẾP

Sự năng động trong và vui tươi trong lớp giao tiếp được thể hiện qua những hình ảnh

LỚP TOEIC

Những hình ảnh trong việc day và học trong lớp TOEIC đã được ghi lại

KHÁC

Ảnh :ngoại truyện” hoạt động dạy và học của Trung tâm