Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

Động từ khiếm khuyết trong Tiếng anh bao gồm 

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

cancouldmaymightwill
woudmustshallshouldought to

 

Động từ khiếm khuyết khác với  những động từ thông thường.

  1. Động từ khiếm khuyết không thêm s với ngôi 3 số ít
  2. Động từ khiếm khuyết tạo nên câu hỏi bằng  hình thức đảo ngữ (she can go chuyển sang câu hỏi là can she go?)
  3. Động từ khiếm khuyết được theo sau trực tiếp bởi một động từ nguyên mẫu không to.

Động từ khiếm khuyết chỉ sự chắc chắn

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

 

Được dùng khi chúng ta muốn nói về mức độ chắc  chắn một điều gì đó đã xảy ra, đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. 

Bạn dùng Must khi bạn tin chắc chắn về một điều gì đó

 Louise must get very bored in her job. She does the same thing every day.

 I’m sure Sally gave me her address. I must have it somewhere.

Bạn dùng can’t khi bạn tin rằng một điều gì đó là không thể xảy ra

You’ve just had lunch. You can’t be hungry already.

Bạn vừa ăn trưa. Bạn không thể cảm thấy đói ngay sau khi ăn

 They haven’t lived here for very long. They can’t know many people.

Họ đã không sống ở đây lâu. Họ không thể biết nhiều người được.

Động từ khiếm khuyết nói về khả năng và kỹ năng

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

Chúng ta sử dụng động từ khiếm khuyết can và could để nói về khả năng và kỹ năng

Bạn dùng can khi  nói rằng ai đó có khả năng làm điều gì đó, một điều gì đó có khả năng hay được phép.

We can see the lake from our hotel.

Can you speak any foreign languages?
I can come and see you tomorrow if you like. 

“I don’t have a pen.”  “You can use mine.”

Could là quá khứ của Can, could đặc biệt được dùng đặc biệt với các động từ sau

See        hear              smell             taste          feel                remember                     understand

We had a lovely room in the hotel. We could see the lake.
As soon as I walked into the room, I could smell gas.
I was sitting at the back of the theatre and couldn’t hear very well.

Động từ khiếm khuyết chỉ sự sự bắt buộc và lời khuyên

Chúng ta dùng must hoặc have to khi nói về điều gì đó cấn thiết phải làm, hay buộc phải làm

 You can’t turn right here. You have to turn left.
 I have to wear glasses for reading.
 Robert can’t come out with us this evening. He has to work late.
 Last week Tina broke her arm and had to go to hospital.’

Chúng ta dùng should để đưa ra lời khuyên hoặc đưa  ra ý kiến

You look tired. You should go to bed.
The government should do more to improve education.
Should we invite Stephanie to the party? Yes, I think we should.

Động từ khiếm khuyết chỉ khả năng có lẽ xảy ra

Chúng ta sử dụng May hoặc Might để nói về một điều gì đó có lẽ xảy ra, có lẽ đúng. Thông thường, chúng ta có thể sử dụng May và Might thay thế cho nhau

It may be true, or It might be true. (= Điều này có lẽ đúng)

She might know, or She may know.

Thể phủ định của may là may not, của might là might not (mightn;t)

It may not be true. (= có lẽ điều này không đúng)
She might not work here any more. (Có lẽ cô ấy không làm việc ở đây)

 

Tham khảo khóa học TOEIC 550+ 

Tham khảo sách TOEIC giá rẻ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.