Động từ trong đề thi Toeic

Trong mỗi kỳ thi TOEIC, các câu hỏi liên quan đến động từ xuất hiện khá nhiều, thường ở phần 5 có 3 câu, ở phần 6 có 2 đến 3 câu. Sau đây là phân loại các động từ trong đề thi Toeic đã được phân loại theo các nhóm. Người học chỉ cần ghi nhớ để áp dụng vào đề thi thật

Động từ trong đề thi TOEIC- kèm với  từ bổ nghĩa (giới từ, trạng từ) (3-4 câu trong đề mỗi năm)

go đi
come đến leave rời đi

proceed tiến triển

function hoạt động

arrive đến nơi

decline giảm

rise tăng

occur xảy ra

fall rơi

decrease: giảm

increase tăng

disappear biến mất

take place xảy ra

happen xảy ra

work làm việc

Ví dụ

Mr. Cabot………….in third with less than 15 percent of the vote.

(A) came          (B) brought            (C) rewarded            (D) received
Ngài Cabot xếp vị trí thứ 3 với ít hơn 15% số phiếu bầu. Đáp án đúng (A)

Các động từ trong đề thi TOEIC- đi kèm với tính từ

Động từ trong đề thi TOEIC

be là ~
become trờ thành ~ remain vẫn ~
stay vẫn như ~

feel cảm thấy —

appear dường như ~

Ví dụ

The manager was………..for the damage caused by the use of the wrong file.

(A) Responsible           (B) Response          (C) Respond            (D) Responsibility
Người quản lý đã chịu trách nhiệm vê’ những tổn thất gầy ra bởi việc sử dụng sai dữ liệu. Đáp án đúng (A)

Động từ trong đề thi TOEIC- đứng trước tân ngữ (kỳ thi Toeic nào cũng xuất hiện)

Động từ trong đề thi TOEIC

contact liên lạc với ~

accompany đồng hành vởi ~

provide cung cấp ~

enhance nâng cao ~
reach đến ~

gain giành được~

implement thực hiện, thi hành –

check kiểm tra ~
present trinh bày ~

accommodate chứa ~

forward chuyển tiếp ~

ensure bào đảm~

access tiếp cận ~

exceed vượt quá ~

address giải quyết ~

consult bàn bạc ~

attend tham gia ~

follow đi theo ~

Động từ trong đề thi TOEIC- đi kèm với giới từ

Động từ trong đề thi TOEIC

object to phản đối ~

respond to phản hôi ~

comply with tuân theo ~

deal with giải quyết –

participate in tham gia ~

contribute to đóng góp ~

agree to(with) đóng ý với ~

inquire about hỏi vẽ ~

apply for xin váo ~

apply to áp dụng vào ~

search for tìm kiếm ~

register for đăng ký vào ~

Ví dụ

Please….. to Mr. Cho by e-mail for any further questions.
(A) respond          (B) inquire        (C) notice          (D)show

Nếu bạn còn thắc mắc điểu gì thì làm ơn liến lạc với ngài Cho qua e-mail. Đáp án đúng (A)

Động từ trong đề thi TOEIC- kèm với tính từ hoặc phân từ bổ nghĩa cho tân ngữ

Động từ trong đề thi TOEIC

Động từ yêu cầu danh từ làm bổ ngữ (cho tân ngữ)call, elect, consider, make, name, select, appoint
Động từ yêu cầu tính từ làm bổ ngữ (cho tân ngữ)find, keep, make, leave

The administrative assistant arrived late and……. the conference room empty.

(A) ensure      (B)found        (C) invite              (D) inhibit
Trợ lý hành chính đến muộn và thấy phòng họp trống trơn. Đáp án đúng (B)
Trên là các dạng động từ trong đề thi Toeic. Càng nắm bắt và phân loại nhanh các động từ bạn càng có khả năng đưa ra đáp án chính xác và nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.