LUYỆN NGHE TOEIC PART 2 CÓ ĐÁP ÁN

TOEIC Part 2  chiếm 25/100 câu, là phần quyết định đối với các bạn có mục tiêu 500+. Bài này Việt tiến English sẽ hướng dẫn các bạn luyện nghe Toeic Part 2 theo các 5 dạng câu hỏi sau đây.

CÂU HỎI THÔNG TIN VÀ CHIẾN LƯỢC TRẢ LỜI

LUYỆN NGHE TOEIC PART 2

Là dạng câu hỏi hỏi những thông tin cụ thể với các từ hỏi như where, when, who, why và how.

Câu hỏi với từ hỏi where

Là dạng câu hỏi về nơi chốn. Trong đề thi Toeic câu hỏi where thường hỏi về vị trí, phòng ban, các tòa nhà, đường phố và quốc gia.

Ví dụ về câu hỏi where

Where did you buy that hat?

Bạn đã mua cái nón đó ở đâu?

Where did you see Mike?

Bạn đã thấy Mike ở đâu?

Where is the trade fair going to be held this year?

Nơi nào hội chợ thương mại sẽ diễn ra trong năm nay?

Downtown.

Ở thị trấn

On the bus.

Trên xe bus

Beijing, I think.

Ở Bắc Kinh, tôi nghĩ vậy

 

Vì câu hỏi where mục đích để hỏi nơi chốn, địa điểm, văn phòng… nên lựa chọn đúng thường là đáp án có chưa địa điểm hoặc ở hình thức giới từ+ địa điểm. Ví dụ trong trường hợp sau: câu hỏi là tôi nên đặt lò vi sóng mơi này ở đâu. Đáp án đúng là đáp án chỉ địa điểm cụ thể dưới hình thức giới từ+ vị trí: by the table: bên cạnh cái bàn.

Where should I put this new electric stove?

(A)    How about this afternoon?

(B)    It’s an older model.

(C)    Over there, by the table.

Chiến lược trả lời câu hỏi where khi luyện nghe Toeic Part 2

Bạn nên tập trung nghe một cách cẩn thận chủ ngữ và động từ chính sau where + trợ động từ (trong ví dụ trên động từ chính là put.

Câu trả lời đúng là câu có tên của nơi chốn, vị trí, địa điểm hoặc hướng dẫn đến địa điểm. Bạn cũng nên để ý đến những câu trả lời gián tiếp ám chỉ địa điểm ví dụ như câu hỏi sau đây:

Where is Ms. Sharon this evening?  Cô Sharon chiều nay sẽ có mặt ở đâu?

 She had an important meeting to go to. Cô ấy có một cuộc họp quan trọng để tham dự.

Một số giới từ chỉ nơi chốn

IN: chỉ một điểm bên trong một vật chứa, hay không gian chứa ví dụ:The tax machine is in the office
ON: một vị trí liên quan đến bề mặtPlease bring me the document on the table
Between: để chỉ vị trí ở giữa 2 cái gì đóThere is a house between the two trees
Among để chỉ vị trí giữa 3 cái hoặc nhiều hơnThere is a house among the trees

 

Câu hỏi when

Là câu hỏi mục đích hỏi về thời gian: các buổi trong ngày , ngày, tháng, năm hay một khoảng thời gian.

Ví dụ câu hỏi when

When will the budget review meeting be held?

(A)  He’s in a meeting.

(B)  Sometime next month.

(C)  In the conference room.

Khi nào thì cuộc họp xem xét ngân sách được tổ chức?

(A) Anh ta đang tham dự cuộc họp

(B) Thông thường vào tháng tới

(C) Trong phòng hội nghị

Chiến lược trả lời câu hỏi nghe khi luyện nghe Toeic Part 2

Bạn nên nghe một cách cẩn thận chủ ngữ và động từ chính sau sau When+ trợ động từ. Nói cách khác bạn phải tập trung nghe động từ chính trong câu.

Đáp án đúng là lựa chọn có chứa cách diễn đạt về thời gian.

Một số cách diễn đạt về thời gian phổ biến nhất cho câu hỏi when

Quá khứalready a week ago (xảy ra một tuần trước đó)

last week (vào tuần trước)

a couple of days ago (cách đây 2 ngày)

Hiện tạinow (bây giờ

right now (ngay bây giờ)

Tương laisoon (sớm ) 

by the end of this week  : trước cuối tuần này

 

 Câu hỏi what

What được xem như một đại từ và được dùng để hỏi về sự vật, tên, hành động hay ý tưởng

Ví dụ câu hỏi với what như là đại từ

What should I do with this file?

Put it on my desk, please.

Câu hỏi what trong trường hợp này hỏi về ý kiến, tôi nên để những file này ở đâu.

Câu trả lời: vui lòng đặt nó trên bàn.

Chiến lược trả lời câu hỏi what là một đại từ

Bạn nên tập trung nghe chủ ngữ và động từ chính sau từ hỏi what để nắm rõ nội dung câu hỏi.

What đươc xem như một tính từ và đi kèm với một danh từ sau đó, và sẽ hỏi thông tin về danh từ đi liền sau what.

Ví dụ câu hỏi với what như là tính từ

What time will the meeting begin?What  là tính từ đi kèm với danh từ thời gian để hỏi về thời gia mà cuộc họp bắt đầu
What day did you arrive here?What là tính từ đi kèm với danh từ day để hỏi về ngày bạn đã đến đây
What kind of bag do you want?What là tính từ đi kèm sau đó là danh từ kind of bag, để hỏi về loại túi bạn mong muốn.

Chiến lược trả lơi câu hỏi với what như là tính từ: Bạn nên tập trung nghe thật chính xác danh từ sau what vì đây là trọng tâm của câu hỏi.

Câu hỏi why trong luyện nghe Toeic Part 2

Câu hỏi why được dùng để hỏi lý (reasons) hoặc mục đích (purposes)

Ví dụ câu hỏi why

Why did Mr. Rodriguez leave so early today?

(A)    About an hour ago.

(B)    No, he’s always late.

(C)    He had a dentist’s appointment.

Tại sao Ông Rodriguez hôm nay ra về rất sớm

(A) khoảng một giờ trước

(B) Không, ông ta luôn luôn trễ

(C) Ông ấy có một cuộc hẹn với nha sĩ

Chiến lược trả lời câu hỏi why

Bạn nên tập trung nghe chủ ngữ và động từ theo sau từ hỏi why-

Câu trả lời đúng thường bắt đầu với To verb hoặc có chứa to+ verb  (cách diễn tả mục đích trong tiếng anh). Bên cạnh đó  một số cách diễn đạt câu trả lời gián tiếp đơn cử như “I have no idea” tôi không biết thường sẽ là đáp án cho loại câu hỏi này.

Why were you late for the meeting? I had some other work to finish.   Tại sao bạn đã trễ cuộc họp? Tôi có công việc khác phải hoàn thành

Why are you going to Hawaii next week? To attend my cousin’s wedding. Tại sao bạn sẽ đi Hawwai tuần tới? Để tham dự đám cưới của cháu trai

Why hasn’t Peter been promoted? I have no idea.  Tại sao Peter chưa được thăng chức nhỉ? Tôi không biết nữa

Câu hỏi how 

Ví dụ

How được dùng để hỏi về cách thức, phương pháp, hay điều kiên hoặc tình trạng của một ai đó hoặc một điều gì đó. How thường sẽ kết hợp với một tính từ hoặc từ hạn định (many, much).

How much được dùng để hỏi về chi phí và lượng

How much did the car sell for? Xe này đã bán với giá bao nhiêu?

How many được hỏi về số lượng

How many people will be at the party? Có bao nhiêu người sẽ đến buổi tiệc?

Khi how+ trạng từ hoặc tính từ thường sẽ hỏi về tuổi, giai đoạn, tần suất, kích cỡ hay khoảng cách.

How long: Trong bao lâu, đáp án là lựa chọn có đề cập khoảng thời gian

How long have you been at this department? Bạn đã đến căn hộ này bao lâu?

How often: bao lâu một lần

How often should I change this filter? Bao lâu tôi nên thay cục lọc này?

How far: Bao xa

How far is to the museum from here? Bao xa từ đây đến bảo tàng?

Chiến lược nghe câu hỏi how

Bạn nên tập trung nghe toàn bộ câu hỏi, và để ý đến từ hạn định (many, much sau how) hoặc trạng từ/ tính từ sau how để nắm rõ trọng tâm câu hỏi

CÂU HỎI YES/ NO

LUYỆN NGHE TOEIC PART 2

Câu hỏi Yes/ No là câu hỏi thường bắt đầu với trợ động từ (do/does/ did/ have) động từ khiếm khuyết như (can, could, should, may) hay hình thức của động từ tobe (is/ am/ are/ were, was…)

Ví dụ câu hỏi Yes/ No

Câu hỏi Yes/ No với trợ động từDid you set the table?

Not yet.

Bạn đã chuẩn bị bàn?

Vẫn chưa

Câu hỏi Yes/ No với động từ khiếm khuyết Can it be finished by tomorrow?

Yes, I’m almost done with it.

Nó có thể được hoàn thành vào ngày mai?

Được, tôi hầu như đã hoàn thành nó

Câu hỏi Yes/ No với hình thức của động từ to beIs there water in the cup?

No, it’s empty.

Có nước trong cốc không?

Không, nó trống rỗng.

Chiến lược trả lời câu hỏi Yes/ No

Bạn nên tập trung nghe trợ động từ (do, does, did) để xác định thì và chủ ngữ của câu.  Câu hỏi với trợ động từ have, bạn tập trung nghe phân từ của câu theo mẫu Have chủ ngữ+ phân từ.

Với câu hỏi bắt đầu với động từ khiếm khuyết, bạn tập trung nghe rõ trợ động từ để nắm được nội dung câu hỏi. Ví dụ trợ động từ can/ could sẽ bắt đầu cho câu hỏi về khả năng, will would sẽ bắt đầu câu hỏi về tương lai.

Đáp án của câu hỏi loại này là lựa chọn có chứa Yes hoặc No. Ngoài ra có thể một diễn đạt gián tiếp vẫn có thể là câu trả lời.

CÂU HỎI PHỨC

LUYỆN NGHE TOEIC PART 2

Câu hỏi phực thực ra là câu hỏi thông tin bắt đầu với một trợ động từ, động từ khiếm khuyết hay một hình thức cùa động từ to be kết hợp với những từ như if/ whether  hay that .

Ví dụ  Do you know who sent this message? : Bạn có biết người đã gửi tin nhắn này?

Do you know who sent this message?

It must be from Mr. Johnson.

Bạn có biết người gửi tin nhắn này?

Nó gửi từ Ông Johnson

Can you tell me where I can get a parking permit?

Go to the information desk.

Bạn có thể nói cho tôi nơi tôi có thể lấy giấy phép đỗ xe?

Hãy đến bàn thông tin

May I ask why you’re calling?

I need to talk to Craig.

Tôi có thể biết lý do bạn gọi tôi chứ?

Tôi cần nói chuyện với Craig.

 

Chiến lược trả lời câu hỏi phức:

Ban nên tập trunng nghe 3 yếu tố chính trong câu hỏi này: thứ nhất là từ hỏi (là các trợ động từ do, does, did, have); các động từ khiếm khuyết (can, could, should…), thứ hai là chủ ngữ và động từ trong phần thứ hai của câu hỏi ví như như who sent tương ứng là chủ ngữ và động từ trong phần thứ 2 của câu hỏi trong ví dụ trên.

CÂU PHÁT BIỂU

LUYỆN NGHE TOEIC PART 2

Phát biểu là một dạng “câu hỏi” khó trong phần luyện nghe Toeic Part 2, vì phát biểu rất đa dạng và không thuộc vào một nhóm câu hỏi cụ thể nào. Phát biểu thường được dùng để cung cấp thông tin, diễn tả tình cảm, ý kiến, cảnh báo hoặc hỏi thông tin hay kiểm tra thông tin.

Ví dụ câu phát biểu

The article has many grammatical errors.

(A)    Someone should have edited it.

(B)    Yes. the story was rather good.

(C)  Grammatically speaking, he’s right.

Bài báo có nhiều lỗi ngữ pháp

(A) Lẽ ra ai đó phải biên tập nó.

(B) Đúng rồi, câu chuyện khá tốt

(C) Nói ngữ pháp tốt, anh ấy đúng

 

Chiến lược trả lời câu phát biểu

Cách nhận dạng câu phát biểu: Từ đâu tiên trong câu khi nghe không thuộc vào bất kỳ nhóm câu hỏi nào đã nêu

Bạn nên tập trung nghe và hiểu nội dung chính của phát biểu để có thể chọn phản hồi phù hợp nhất.

Câu trả lời đúng có thể bắt đầu với Yes hoặc No

CÂU HỎI KHÁC

LUYỆN NGHE TOEIC PART 2

Câu hỏi thay thế

Câu hỏi thay thế yêu cầu người nghe chọn duy nhất một trong hai lựa chọn. Đặc trưng của câu hỏi này là luôn chưa liên từ or.

Ví dụ câu hỏi thay thế

Should we continue working, or wait until tomorrow?:Chúng ta nên tiếp tục làm việc hay chờ đến ngày mai?

(A)    I don’t know how it works.: Tôi không biết cách nó vận hành

(B)    He seems overworked: Anh anh dường như quá tải

(C)    Let’s try to finish it today. Hãy thử kết thúc nó hôm nay

 

Chiến lược trả lời câu hỏi thay thế

Xác định câu hỏi thay thế khi có chưa liên từ or

Đáp án của câu hỏi thường có chứa một trong hai khả năng hoặc chọn lựa được đưa ra trong câu hỏi.

Câu hỏi đuôi

Là câu hỏi gồm một phát biểu khẳng định đi kèm đuôi phủ định hoặc ngược lại một phát biểu phủ định đi kèm đuôi khẳng định

Ví dụ câu hỏi đuôi

It’s supposed to rain tomorrow, isn’t it?

That’s what I’ve heard.

You’re not going to go to the party, are you?

No, I have other work to do.

Trời được dự báo mưa vào ngày mai, phải không?

Đó là cái tôi đã nghe

Bạn sẽ không đến buổi tiệc phải không

Không, tôi phải làm việc khác.

 

Chiến lược trả lời câu hỏi đuôi

Bạn nên tập trung nghe câu phát biểu.

Đáp án đúng có thể ở hình thức khẳng định hoặc phủ định.

Đối với câu trả lời có Yes, hoặc No, bạn cần để ý đến thông tin được đề cập sau hai từ đó.

Kết luận: Có 5 dạng câu hỏi xuất hiện khi luyện nghe Toeic Part 2, cũng như trong kỳ thi là: Câu hỏi thông  tin với các từ hỏi như where, when, what, who, whom, how; câu hỏi Yes/No với trợ động từ như do, does, did, have hay động từ khiếm khuyết như can, could, may, might, will, would hoặc hình thức của động từ to be như is, am, are; câu hỏi phức chưa các từ hỏi như if, whether hay that; câu  phát biểu; và những câu hỏi khác như lời đề nghị, yêu cầu. Ứng với mỗi câu hỏi Việt tiến English đã trình bày đặc trưng, ví dụ và cách nghe. Càng nắm rõ những chiến lược việc nghe của bạn càng dễ dàng.

Tham khảo: 5 câu hỏi luôn xuất hiện trong TOEIC Part 2

Tham khảo khóa Toeic 500+ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.